POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prezentowana Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu lub w celu korzystania z naszych usług. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług lub przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Piotr Myszkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Invictus Production Piotr Myszkowski” jako właściciel serwisu jest administratorem danych osobowych i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami) („Administrator”). Administrator przetwarza także dane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług fotograficznych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z nami pod adresem e-mail: p.myszkowski@invictusproduction.pl

 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania

 

1.   Osoby, które chcą otrzymać ofertę administratora, za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie www, proszone są o podanie danych niezbędnych do kontaktu, to jest imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu kontaktu przez administratora i przedstawienia oferty,
a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości przedstawienia oferty.

2.   Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu przedstawienia oferty świadczenia usług przez administratora – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO).

3.   Zawarcie umowy przez klienta z administratorem, wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu zawarcia umowy i jej wykonania, a niepodanie skutkuje nie zawarciem umowy lub jej niewykonaniem.

4.   Dane, o których mowa w ust. 3 są przetwarzane w celu:

a)      realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b)      realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c)       ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

d)      przedstawienia oferty świadczenia usług przez administratora – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

e)      dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane przez Administratora do celu umieszczenia w portfolio na stronie internetowej, facebooku, instagramie oraz wybranych przez Administratora portalach dotyczących tematyki ślubnej- podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

5.   Jeżeli w formularzu kontaktowym lub w umowie podaje się jakiekolwiek dane osobowe innych osób, można to uczynić pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 

  1. Osobie, która udostępniła Administratorowi swoje dane osobowe, przysługuje prawo:

a)      dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;

b)      żądania sprostowania danych osobowych;

c)       żądania usunięcia danych osobowych;

d)      żądania ograniczenia przetwarzania;

e)      zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

f)        przenoszenia danych;

g)       wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

  1. Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres e-mail p.myszkowski@invictusproduction.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

 

Udostępnianie danych osobowych

 

  1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podwykonawcom, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), drukarniom (w związku z realizacją zamówienia polegającego na wykonaniu odbitek).

 

  1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika

 

  1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”) oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych.

  2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

  3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

 

Linki do innych witryn internetowych

Serwis internetowy www.niepowtarzalnydzien.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

Niepożądane treści

Dbamy o to, aby nasz serwis internetowy nie zawierał treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, między innymi treści nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Przekazywanie danych poza EOG

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

Zmiany polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.